Generationsskifte inden for familien

Løbende værdi spiller 52749

Log på med NemID. Parterne skal i forbindelse med indgåelse af en gensidigt bebyrdende aftale kapitalisere en løbende ydelse til brug for opgørelse af den skattepligtige indkomst. Den kapitaliserede værdi af en løbende ydelse kan også betegnes som kontantværdien eller nutidsværdien. Man kan beregne den kapitaliserede værdi ved at opgøre de forventede fremtidige nominelle ydelser og tilbagediskontere ydelserne med en markedsrente. Se SKM SRhvor kapitaliseringen af de løbende ydelser er gennemført ved anvendelse af en discounted cash flow model DCF.

Navigationsmenu

Inden låntager kan få realkreditlån i stram ejendom, skal realkreditinstituttet besigtige og værdiansætte ejendommen. Realkreditinstituttet skelner i den kærlighedsforhold mellem forskellige ejendomskategorier. Den konkrete værdiansættelse gennemføres i overensstemmelse med en serie detaljerede regler i realkreditlovgivningen. Generelt gælder det, at realkreditinstituttet ikke må hyre en værdi på ejendommen, der er højere end ejendommens rimelige kontante bytteværdi. Det gælder også i de fald, hvor ejendommen faktisk er handlet indtil en højere pris.

Løbende værdi oversvømmelse

Generationsskifte ved død

Såfremt både den ældre og den yngre generation i familien - gennem grundige overvejelser - er nået frem indtil, at et familiegenerationsskifte er den rigtige løsning, må man gøre sig efterfølgende overvejelser:. Generationsskifte kan ske i kærlighedsforhold med den ældre generations død, ellers i den ældre generations levende live. Tidligere regler med voldsomme skatter plus afgifter på værdistigninger gjorde, at det næsten var en nødvendighed for virksomhedens overlevelse, at generationsskifte skete i den ældres levende live. Nugældende arveafgiftsregler, der er væsentligt lempeligere end tidligere, har mindsket nødvendigheden heraf.

3 4 5 6 7

Leave a Reply

Your email address will not be published.